TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. YLEISKATSAUS TIETOSUOJAAN

YLEISTÄ TIETOA

Seuraavassa kerrotaan helposti löydettävässä muodossa yleiskatsaus siihen, mitä henkilötiedoille tapahtuu verkkosivustollamme käytäessä. Termi henkilötiedot tarkoittaa kaikkia tietoja, joista käyttäjä voidaan tunnistaa. Tarkempia tietoja tietosuojan sisällöstä on tietosuojailmoituksessamme, joka on tämän yleiskatsauksen jäljessä.

TIETOJEN KIRJAAMINEN VERKKOSIVUSTOLLAMME

KUKA VASTAA TIETOJEN KIRJAAMISESTA VERKKOSIVUSTOLLAMME (ELI TOIMII REKISTERINPITÄJÄNÄ)?

Tämän verkkosivuston tietoja käsittelee verkkosivuston toimittaja, jonka yhteystiedot ovat tämän verkkosivuston julkaisutiedoissa.

MITEN TALLENNAMME TIETOJA?

Keräämme tietoja, joita meille luovutetaan. Ne voivat olla muun muassa yhteydenottolomakkeeseemme syötettyjä tietoja.
IT-järjestelmämme kirjaavat automaattisesti muita tietoja verkkosivustollamme käytäessä. Ne ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. verkkoselain, käyttöjärjestelmä tai vierailuaika sivustolla). Nämä tiedot tallennetaan automaattisesti käydessäsi verkkosivustollamme.

MIHIN TARKOITUKSIIN KÄYTÄMME TIETOJASI?

Osa tiedoista luodaan verkkosivuston virheettömän käytettävyyden varmistamiseksi. Muita tietoja saatetaan käyttää käyttötapojen analysoimiseen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET TIETOIHINSA

Rekisteröidyllä on oikeus saada koska tahansa maksutta tietoa arkistoitujen henkilötietojensa lähteestä, vastaanottajista ja tarkoituksista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista, estämistä tai poistamista. Meihin voi koska tahansa ottaa yhteyden tämän verkkosivuston julkaisutieto-osion osoitteella, jos tästä tai muista tietosuoja-asioista tulee kysyttävää. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle.
Lisäksi tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Lisätietoja on tietosuojailmoituksen osiossa Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TARJOAMAT ANALYYSITYÖKALUT JA TYÖKALUT

Verkkosivustolla käytäessä käyttäjän selainkäyttäytymistä voidaan analysoida tilastollisesti. Näitä analyysejä tehdään pääasiassa evästeillä ja niin sanotuilla analyysiohjelmilla. Pääsääntöisesti selainkäyttäytymistä analysoidaan nimettömästi, eli sitä ei voi jäljittää käyttäjään.

Rekisteröidyllä voi vastustaa näitä analyysejä tai estää niiden suorittaminen olemalla käyttämättä tiettyjä työkaluja. Tarkempia tietoja työkaluista ja vaihtoehdoista vastustaa niitä on jäljempänä tietosuojailmoituksessamme.

2. ISÄNNÖINTI JA SISÄLLÖNJAKELUVERKOT (CDN)

ULKOINEN ISÄNNÖINTI

Verkkosivustoa isännöi ulkoinen palveluntarjoaja (isäntä). Verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan isännän palvelimille. Niihin voivat kuulua muun muassa IP-osoite, yhteydenottopyynnöt, metadata ja viestintä, sopimustiedot, yhteystiedot, nimet, verkkosivujen käyttö ja muut verkkosivuston kautta luodut tiedot.

Isäntää käytetään mahdollisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) sekä ammattimaisen tarjoajan etu tarjota verkkopalveluja turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Isäntämme käsittelee tietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen sen suoritusvelvoitteiden täyttämiseen ja noudattaa näitä tietoja koskevia ohjeitamme.

Tietojenkäsittelysopimuksen täyttäminen

Olemme tehneet tilaustenkäsittelysopimuksen isännän kanssa, jotta voimme taata käsittelyn noudattavan tietosuojamääräyksiä.

3. YLEISTÄ TIETOA JA PAKOLLISET TIEDOT

TIETOSUOJASTA

Verkkosivuston ja sen sivujen toimittajat ottavat henkilötietojen suojaamisen erittäin vakavasti. Siksi käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisina tietoina lakisääteisten tietosuojamääräysten ja tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.
Aina verkkosivustoa käytettäessä kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötietoja ovat tiedot, joista henkilön voi tunnistaa. Tämä tietosuojailmoitus selittää, mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin niitä käytämme. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.
Huomautamme, että tietojen siirtäminen internetissä (esim. sähköpostiviestintä) saattaa olla altista turvallisuuspuutteille. Tietoja ei ole mahdollista täysin suojata kolmannen osapuolen pääsyltä.

TIETOA VASTUUOSAPUOLESTA (YLEISESSÄ TIETOSUOJA-ASETUKSESSA REKISTERINPITÄJÄ)

Verkkosivuston rekisterinpitäjä on:

WINORA-STAIGER GmbH
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld
Saksa

Puhelin: +49 9721-65 01-0
Sähköposti: info@winora-group.de

Rekisterinpitäjä on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka tekee yksin tai yhdessä muiden kanssa päätöksiä henkilötietojen (esim. nimien, sähköpostiosoitteiden jne.) käsittelyn tarkoituksista ja resursseista.

LAKISÄÄTEISEN TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMITTÄMINEN

Olemme nimittäneet yrityksellemme tietosuojavastaavan.

Dipl.-Ing. Lars Ebertz puolesta L-E-C.COM GmbH
Ober den Wiesen 17 
35756 Mittenaar
Saksa

Puhelin: +49 2778 6969 10
Sähköposti: lars@ebertz-datenschutz.de

TIETOJEN SIIRTÄMINEN YHDYSVALTOIHIN

Verkkosivustollamme käytetään etenkin Yhdysvalloissa sijaitsevien yritysten työkaluja. Työkalujen toimiessa henkilötietojasi voidaan siirtää näiden yritysten yhdysvaltalaisille palvelimille. Täytyy huomata, että Yhdysvallat ei ole EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama turvallinen kolmas maa. Yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötiedot turvallisuusviranomaisille ilman rekisteröidyn mahdollisuutta ryhtyä oikeustoimiin sitä vastaan. Siksi ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että Yhdysvaltain viranomaiset (myös turvallisuuspalvelut) voivat käsitellä, arvioida ja pysyvästi tallentaa tietojasi yhdysvaltalaisille palvelimille valvontaa varten. Emme voi vaikuttaa näihin käsittelytoimiin.

TIETOJEN KÄSITTELYYN ANNETUN SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Monet tietojenkäsittelytoimet voidaan tehdä vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella. Annetun suostumuksen voi myös koska tahansa peruuttaa. Siihen ei tarvita muuta kuin sähköpostitse lähetetty epävirallinen ilmoitus. Peruuttaminen ei vaikuta ennen sitä tehdyn tietojen keräämisen laillisuuteen.

OIKEUS VASTUSTAA TIETOJEN KERÄÄMISTÄ TIETYISSÄ TAPAUKSISSA; OIKEUS VASTUSTAA SUORAMAINONTAA (YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 21 ARTIKLA)

Käsiteltäessä tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä omasta yksilöllisestä tilanteestaan johtuvilla perusteilla. Tämä koskee myös kaikkea näiden ehtojen mukaista profilointia. Katso tästä tietosuojailmoituksesta, mihin oikeutettuun perusteeseen tietojen käsittely perustuu. Rekisteröidyn vastustaessa emme enää käsittele kyseisiä henkilötietoja, ellemme pysty esittämään tietojen käsittelylle vakuuttavia suojauskelpoisia perusteita, jotka ovat rekisteröidyn etuja, oikeuksia ja vapauksia painavammat, tai jos käsittelyn tarkoitus on laillisten oikeuksien vaatiminen, toteuttaminen tai puolustaminen (vastustaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti).
Jos henkilötietoja käsitellään suoramainonnan suorittamiseksi, rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tällaista mainontaa varten. Tämä koskee myös profilointia siinä määrin kuin se liittyy tällaiseen suoramainontaan. Rekisteröidyn vastustaessa tämän henkilötietoja ei enää sen jälkeen käytetä suoramainontatarkoituksiin (vastustaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti).

OIKEUS TEHDÄ VALITUS TOIMIVALTAISELLE VALVONTAVIRANOMAISELLE

Jos yleistä tietosuoja-asetusta rikotaan, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, nimenomaisesti jäsenmaassa, jossa rekisteröity vakituisesti asuu tai työskentelee tai jossa rikkomuksen väitetään tapahtuneen. Oikeus tehdä valitus on voimassa riippumatta muista oikeuskeinoina käytettävissä olevista hallinnollisista tai oikeustoimista.

OIKEUS TIETOJEN SIIRRETTÄVYYTEEN

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia automaattisesti käsittelemiemme tietojensa luovuttamista, suostumuksensa perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, itselleen tai kolmannelle osapuolelle yleisesti käytetyssä koneluettavassa muodossa. Haluttaessa siirtää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle se tehdään vain, jos se on teknisesti toteutettavissa.

SSL- JA/TAI TLS-SALAUS

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, muun muassa tilausten tai meille verkkosivuston toimittajana lähetettyjen tiedustelujen, suojaamiseksi verkkosivustolla käytetään joko SSL- tai TSL-salausohjelmaa. Salatun yhteyden tunnistaa selaimen osoiterivillä siitä, että http:// muuttuu muotoon https:// ja selainriville tulee näkyviin lukkokuvake.

Jos SSL- tai TSL-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät pysty lukemaan meille lähetettyjä tietoja.

TIETOJEN ESTÄMINEN, KORJAAMINEN JA POISTAMINEN

Rekisteröidyllä on sovellettavien lakisääteisten vaatimusten puitteissa oikeus koska tahansa vaatia tietoa hänestä arkistoiduista henkilötiedoista, niiden lähteistä ja vastaanottajista sekä tietojensa käsittelyn tarkoituksista. Rekisteröidyllä voi myös olla oikeus tietojensa korjaamiseen, estämiseen tai poistamiseen. Meihin voi koska tahansa ottaa yhteyden tämän verkkosivuston julkaisutieto-osion osoitteella, jos tästä tai muista tietosuoja-asioista tulee kysyttävää.

OIKEUS VAATIA KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rajoitusten asettamista henkilötietojensa käsittelyyn. Sen voi tehdä koska tahansa ottamalla meihin yhteyden julkaisutieto-osion osoitteella. Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista koskee seuraavia tapauksia:

 • Haluttaessa kiistää arkistoimiemme tietojen oikeellisuus täytyy väitteen vahvistamiseksi yleensä esittää näyttöä. Tutkinnan ollessa käynnissä rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
 • Jos henkilötietoja käsiteltiin tai käsitellään laittomalla tavalla, rekisteröity voi tietojensa poistamisen vaatimista sijasta vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Ellemme tarvitse henkilötietoja enää ja rekisteröity tarvitsee niitä laillisten oikeuksien toteuttamiseen, puolustamiseen tai vaatimiseen, tällä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamisen sijasta niiden käsittelyn rajoittamista.
 • Rekisteröidyn vastustaessa yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämän oikeuksia ja meidän oikeuksiamme punnitaan toisiaan vastaan. Kunnes jommankumman edut todetaan ensisijaisiksi, rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Jos rekisteröity on rajoittanut henkilötietojensa käsittely, kyseisiä tietoja voidaan niiden arkistointia lukuun ottamatta käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella, tai laillisten oikeuksien vaatimiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi, tai luonnollisten tai oikeushenkilöiden oikeuksien suojaamiseksi, tai Euroopan unionin tai EU-jäsenmaan tärkeiden julkisten etujen vuoksi.

PYYTÄMÄTTÖMIEN SÄHKÖPOSTIEN ESTÄMINEN

Vastustamme täten julkaisutieto-osion pakollisten tietojen yhteydessä julkaistujen yhteystietojen käyttämistä sellaisen myynninedistämis- ja tietomateriaalien meille lähettämiseen, jota emme ole nimenomaisesti pyytäneet. Verkkosivuston ja sen sivujen toimittajat varaavat oikeuden ryhtyä oikeustoimiin pyytämättömien myynninedistämistietojen, esimerkiksi roskapostin, lähettämistä vastaan.

4. RTIETOJEN KIRJAAMINEN VERKKOSIVUSTOLLAMME

EVÄSTEET

Joskus verkkosivustot ja niiden sivut käyttävät niin sanottuja evästeitä. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta eivätkä sisällä viruksia. Evästeiden tarkoitus on tehdä verkkosivustosta helppokäyttöinen, toimiva ja turvallisempi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tuodaan tietokoneelle ja jotka selain tallentaa.

Suurin osa evästeistä on istuntokohtaisia. Ne poistetaan automaattisesta sivustolta lähdettäessä. Muut evästeet pysyvät arkistoituina laitteelle, kunnes ne poistetaan. Näillä evästeillä käyttäjän selain tunnistetaan tämän tullessa sivustolle seuraavan kerran.

Selaimeen voi tehdä asetukset, jotka antavat ilmoituksen jokaisen evästeen asettamisesta, sallivat tai kieltävät evästeet vain tietyissä tapauksissa tai yleisesti, tai poistavat evästeet automaattisesti kun selain suljetaan. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa rajoittaa verkkosivuston toimintoja.

Sähköiseen viestintään tai tiettyjen toimintojen (esim. ostoskorin) tarjoamiseen tarvittavat evästeet tallennetaan perustuen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston toimittajalla on oikeutettu etu tallentaa evästeitä palvelujensa tarjoamiseksi teknisesti virheettömästi ja optimoidulla tavalla. Jos muita evästeitä (esim. selainkäyttäytymisen analysointiin käytettäviä) on tallennettava, niitä käsitellään tässä tietosuojailmoituksessa erikseen.

PALVELINLOKITIEDOSTOT

Verkkosivuston ja sen sivujen tarjoaja kerää automaattisesti ja tallentaa tietoja niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka käyttäjän selain lähettää tarjoajalle automaattisesti. Näihin tietoihin kuuluvat:

 • käytetyn selaimen tyyppi ja versio
 • käytetty käyttöjärjestelmä
 • lähettävä URL
 • yhteyden ottavan tietokoneen isäntänimi
 • palvelinkyselyn ajankohta
 • IP-osoite

Tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Tämä luettelo perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston toimittajalla on oikeutettu etu verkkosivustonsa teknisesti virheettömään kuvaukseen ja optimointiin. Se edellyttää palvelinlokitiedostojen kirjaamista.

PYYNTÖ SÄHKÖPOSTILLA, PUHELIMELLA TAI FAKSILLA

Kun meihin otetaan yhteyttä sähköpostilla, puhelimella tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme pyynnön ja kaikki siitä seuraavat henkilötiedot (nimi, pyyntö) pyynnön käsittelemistä varten. Tietoja ei välitetä eteenpäin ilman rekisteröidyn suostumusta.

Näiden tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jos pyyntö liittyy sopimuksen täyttämiseen tai sitä tarvitaan esisopimustoimien suorittamiseen. Muissa tapauksissa käsittely perustuu suostumukseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) ja/tai oikeutettuihin etuihimme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), koska meille osoitettujen pyyntöjen tehokas käsittely on oikeutettu etumme.

Pidämme yhteydenottopyynnöissä meille lähetetyt tiedot, kunnes ne pyydetään poistettaviksi, suostumus säilyttämiseen peruutetaan tai tietojen säilytysaika umpeutuu (esim. pyynnön toteuttamisen jälkeen). Tämä ei vaikuta pakollisiin lakisääteisiin vaatimuksiin, nimenomaisesti lakisääteisiin säilytysaikoihin.

REKISTERÖITYMINEN VERKKOSIVUSTOLLE

Verkkosivustollemme voi rekisteröityä sen lisätoimintojen käyttämistä varten. Käytämme rekisteröitymisessä annettuja tietoja vain sitä tarjousta tai palvelua varten, jota varten rekisteröityminen on tehty. Rekisteröitymishetkellä pyytämämme tarvittavat tiedot on annettava kokonaan. Muuten hylkäämme rekisteröitymisen.

Käytämme rekisteröitymisessä annettua sähköpostiosoitetta tärkeistä tuotevalikoimamme muutoksista tai teknisistä muutoksista ilmoittamiseen.

Käsittelemme rekisteröitymisessä annetut tiedot suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Annetun suostumuksen voi koska tahansa peruuttaa. Siihen ei tarvita muuta kuin sähköpostitse lähetetty epävirallinen ilmoitus. Peruuttaminen ei vaikuta ennen sitä tehdyn tietojen keräämisen laillisuuteen.

Säilytämme rekisteröitymisessä annettuja tietoja niin kauan kuin rekisteröityminen verkkosivustolle on voimassa. Sen jälkeen nämä tiedot poistetaan. Tämä ei vaikuta pakollisiin lakisääteisiin säilytysvaatimuksiin.

REKISTERÖITYMINEN FACEBOOKIN SOVELLUSALUSTAN KAUTTA

Rekisteröityä voi verkkosivustolla suoraan rekisteröitymisen sijasta Facebookin sovellusalustan kautta.
Palvelun tarjoaa Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti.

Haluttaessa rekisteröityä Facebookin sovellusalustalla napsautetaan Login with Facebook tai Connect with Facebook -painiketta, joka ohjaa automaattisesti Facebookin alustalle. Siellä voi kirjautua sisään käyttäjänimellä ja salasanalla. Tällöin Facebook-profiili linkitetään verkkosivustollemme ja sen palveluihin. Linkki antaa meille pääsyn Facebookiin arkistoituihin tietoihin. Näihin kuuluvat seuraavat tiedot:

 • Facebook-nimi
 • Facebookin profiilikuva ja kansikuva
 • Facebookin kansikuva
 • Facebookin arkistoima sähköpostiosoite
 • Käyttäjätunnus Facebookissa
 • Kaveriluettelo Facebookissa
 • Tykkäykset Facebookissa (tykkäystiedot)
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Maa
 • Kieli

Näitä tietoja käytetään tilin luomiseen, tarjoamiseen ja räätälöintiin.

Rekisteröityminen Facebookin sovellusalustan kautta ja siihen liittyvä tietojen käsittely toteutetaan suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa, ja peruuttaminen koskee kaikkia tulevia tapahtumia sen jälkeen.

Lisätietoa on Facebookin käyttöehdoissa ja tietosuojakäytännöissä. Ne voi lukea seuraavista linkeistä: https://www.facebook.com/about/privacy/ ja https://www.facebook.com/legal/terms/.

5. ANALYYSITYÖKALUT JA MAINOSTAMINEN

Google Analytics

Verkkosivustolla käytetään Google Analyticsin verkkoanalyysipalvelun toimintoja. Palvelun tarjoaa Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analytics käyttää niin sanottuja evästeitä. Evästeet ovat tietokoneelle tallennettavia tekstitiedostoja, joilla analysoidaan sitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Evästeiden tuottama tieto verkkosivuston käytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja säilytetään siellä.
Google Analyticsin evästeiden tallentaminen ja työkalun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston toimittajalla on oikeutettu etu analysoida käyttötapoja sekä verkossa tarjottavien palvelujen että toimittajan mainonnan optimointia varten.

IP:N TUNNISTEETTOMUUS

Verkkosivustolla käytetään IP:n tunnisteettomuustoimintoa. Tällöin Google lyhentää käyttäjän IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueen yleissopimuksen ratifioineissa maissa ennen sen siirtämistä Yhdysvaltoihin. Koko IP-osoite siirretään jollekin Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa. Google käyttää verkkosivuston toimittajan puolesta näitä tietoja verkkosivuston käytön analysointiin raporttien luomiseksi verkkosivuston toiminnasta sekä muiden verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseen verkkosivuston toimittajalle. Google Analyticsin yhteydessä selaimelta lähetettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

SELAIMEN LISÄOSA

Evästeiden arkistoinnin voi estää selainohjelmiston evästeasetuksia muuttamalla. Tällöin ei kuitenkaan välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston toimintoja kokonaisuudessaan. Lisäksi Googlen tekemän evästeiden tuottamien verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen (myös IP-osoitteen) kirjaamisen sekä Googlen tekemän näiden tietojen käsittelyn voi estää lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

TIETOJEN KIRJAAMISEN VASTUSTAMINEN

Google Analyticsin tekemän tietojen kirjaamisen voi estää seuraavan linkin kautta. Toiminto asettaa opt-out-evästeen, joka estää tietojen kirjaamisen myöhemmillä verkkosivustolla käynneillä: Google Analyticsin käytöstä poistaminen.

Lisätietoa Google Analyticsin tekemästä käyttäjätietojen käsittelystä voi lukea Google tietosuojailmoituksesta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

SOPIMUSTIETOJEN KÄSITTELY

Olemme tehneet Googlen kanssa tietojen käsittelystä sopimuksen ja noudatamme Google Analyticsin käytössä Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia kokonaisuudessaan.

GOOGLE ANALYTICSIN TARJOAMAT DEMOGRAFISET PARAMETRIT

Verkkosivusto käyttää Google Analyticsin tarjoamaa demografisten parametrien toimintoa. Sen avulla voi luoda raportteja verkkosivuston käyttäjien iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen kiinnostukseen perustuvista mainoksista sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta saaduista kävijätiedoista. Näitä tietoja ei voi kohdistaa tiettyyn henkilöön. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä koska tahansa Google-tilin mainosasetuksia muuttamalla tai estämällä yleisesti Google Analyticsin tekemän tietojen kirjaamisen osion Tietojen kirjaamisen vastustaminen ohjeiden mukaisesti.

ARKISTOINTIAIKA

Googlen tallentamat evästeisiin, käyttäjätunnisteisiin ja mainostunnisteisiin liittyvät käyttäjä- tai tapahtumatason tiedot (esim. DoubleClick-evästeet, Android-mainostunniste) tehdään tunnisteettomiksi tai poistetaan 14 kuukauden kuluttua. Lisätietoa on seuraavassa linkissä: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en.

Hotjar

Verkkosivustolla käytetään Hotjaria. Sen tarjoaa Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Eurooppa (verkkosivusto: https://www.hotjar.com).

Hotjar on työkalu, jolla analysoidaan verkkosivuston käyttötapoja. Hotjarin avulla esimerkiksi kirjataan hiiren ja vierityksen liikkeet sekä napsautukset. Näin Hotjar pystyy myös määrittämään, kauanko osoitin oli tietyssä kohdassa. Näiden tietojen perusteella Hotjar kokoaa Heatmaps-karttoja, joiden avulla voidaan päätellä, mitä verkkosivuston osia kävijät katselevat mieluiten.

Niillä voidaan myös märittää, kauanko käyttäjä oli verkkosivustolla ja koska tämä poistui. Niiden avulla nähdään myös, missä vaiheessa yhteydenottolomakkeen täyttö keskeytettiin (niin sanottu konversiosuppilo). Lisäksi Hotjar voidaan ottaa käyttöön suoran palautteen hankkimiseksi verkkosivuston kävijöiltä. Tällä toiminnolla verkkosivuston toimittaja pyrkii parantamaan verkkosivuston tarjontaa.

Hotjar käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tuodaan tietokoneelle ja jotka selain tallentaa. Niiden tarkoitus on tehdä verkkosivustosta helppokäyttöinen, toimiva ja turvallisempi. Näillä evästeillä voimme etenkin selvittää, käytettiinkö verkkosivustoa tietyllä laitteella tai onko Hotjarin toiminnot poistettu käytöstä kyseisellä selaimella. Hotjarin evästeet pysyvät laitteella, kunnes ne poistetaan.

Selaimeen voi tehdä asetukset, jotka antavat ilmoituksen jokaisen evästeen asettamisesta, sallivat tai kieltävät evästeet vain tietyissä tapauksissa tai yleisesti, tai poistavat evästeet automaattisesti kun selain suljetaan. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa rajoittaa verkkosivuston toimintoja.

Hotjarin käyttö ja Hotjarin evästeiden tallentaminen perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston toimittajalla on oikeutettu etu analysoida käyttötapoja toimittajan verkkotarjonnan ja mainonnan optimointia varten.

HOTJARIN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Jos haluat poistaa Hotjarin tietojen tallennuksen käytöstä, napsauta seuraavaa linkkiä ja noudata siinä annettuja ohjeita: https://www.hotjar.com/opt-out.

Huomaa, että Hotjar täytyy poistaa käytöstä erikseen jokaisella selaimella ja laitteella.

Lisätietoa Hotjarista ja kirjattavista tiedoista on Hotjarin tietosuojailmoituksessa seuraavassa linkissä: https://www.hotjar.com/privacy.

SOPIMUSTIETOJEN KÄSITTELY

Olemme tehneet tietojen käsittelystä sopimuksen Hotjarin kanssa tiukkojen eurooppalaisten tietosuojavaatimusten noudattamiseksi.

Clarity

Tämä sivusto käyttää selkeyttä. Palveluntarjoaja on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 (USA), https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (jäljempänä “Clarity”).

Clarity on työkalu käyttäjien käyttäytymisen analysointiin tällä sivustolla. Näin tehdessään Clarity tallentaa erityisesti hiiren liikkeet ja luo graafisen esityksen siitä, mikä osa verkkosivuston käyttäjistä vierittää erityisen usein (lämpökartat). Clarity voi myös tallentaa istuntoja, jotta voimme tarkastella sivuston käyttöä videoina. Saamme myös tietoja yleisestä käyttäjien käyttäytymisestä verkkosivustollamme.

Clarity käyttää tekniikoita, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa käyttäjän käyttäytymisen analysointia varten (esim. Evästeet tai laitteen sormenjälkien käyttö). Henkilötietosi tallennetaan Microsoftin palvelimille (Microsoft Azure Cloud Service) Yhdysvalloissa.

Selkeyttä käytetään GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi tehokkaaseen käyttäjäanalyysiin. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Clarityn tietosuojasta löytyy täältä: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

KÄSITTELYSOPIMUKSEN PÄÄTELMÄ

Olemme solmineet Clarityn kanssa tilausten käsittelysopimuksen. Tämä on tietosuojalaissa määrätty sopimus, joka varmistaa, että Clarity -palveluntarjoaja käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme mukaisesti ja GDPR: n mukaisesti.

Google Ads

Verkkosivuston toimittaja käyttää Google Adsia. Google Ads on myynninedistämisen verkko-ohjelma, jonka tarjoaa Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Adsin avulla voidaan näyttää mainoksia Googlen hakukoneessa tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, jos käyttäjä syöttää Googleen tiettyjä hakusanoja (avainsanojen kohdennus). Sillä voidaan myös kohdentaa mainoksia Googlen hallussa olevien käyttäjätietojen perusteella (esim. sijaintitiedot ja kiinnostukset sekä kohderyhmäkohdennus). Verkkosivuston toimittajana voimme analysoida tietoja määrällisesti, muun muassa analysoimalla, millä hakusanoilla mainoksiamme näytettiin ja moniko mainos tuotti napsautuksia.

Google-mainosten käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdasta eteenpäin. Verkkosivuston toimittajalla on oikeutettu etu markkinoida palvelujaan ja tuotteitaan mahdollisimman tehokkaasti

GOOGLE KONVERSIOSEURANTA

Verkkosivustolla käytetään Googlen konversioseurantaa. Palvelun tarjoaa Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Googlen konversioseurannan avulla pystymme määrittämään, onko käyttäjä suorittanut tiettyjä toimia. Voimme esimerkiksi analysoida, kuinka usein kutakin verkkosivustomme painiketta on napsautettu ja mitä tuotteita on katseltu tai ostettu tietyssä määrin. Näiden tietojen tarkoitus on konversiotilastojen koostaminen. Saamme tietää, moniko käyttäjä on napsauttanut mainoksiamme ja mitä toimia he ovat tehneet. Emme saa tietoja, joista voisi tunnistaa käyttäjiä henkilökohtaisesti. Google käyttää evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita tunnistamista varten.

Googlen konversioseuranta perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan 1 kohdasta eteenpäin. Verkkosivuston toimittajalla on oikeutettu etu analysoida käyttötapoja sekä toimittajan verkossa esittämisen että mainonnan optimointia varten. Jos tähän on pyydetty suostumus (esim. evästeiden tallentamiseen), käsittely perustuu vain yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Annetun suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa.

Lisätietoa Googlen konversioseurannasta on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google DoubleClick

Verkkosivustolla käytetään Google DoubleClickin ominaisuuksia. Sen tarjoaa Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, (jäljempänä DoubleClick).

DoubleClickiä käytetään näyttämään kiinnostukseen perustuvia mainoksia Googlen verkostossa. Mainokset voidaan DoubleClickin avulla räätälöidä katsojan kiinnostuksen mukaan. Esimerkiksi Googlen hakutuloksissa tai bannereissa saattaa näkyä DoubeliClickiin liittyviä mainoksiamme.

Jotta käyttäjille voidaan näyttää kiinnostukseen perustuvaa myynninedistämissisältöä, DoubleClickin täytyy tunnistaa tietty käyttäjä ja siten pystyä kohdistamaan käydyt verkkosivustot, napsautukset ja muut käyttötapatiedot juuri tälle. Tätä varten DoubleClick käyttää evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita (esim. laitteen sormenjälkiä). Kirjatut tiedot yhdistetään salanimelliseksi käyttäjäprofiiliksi, jotta kyseiselle käyttäjälle voidaan näyttää mainoksia tämän kiinnostuksen perusteella.

Google DoubleClickiä käytetään kohdennettuja markkinointitoimia varten. Se on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etu. Jos tähän on pyydetty lupa (esim. evästeiden tallentamiseen), käsittely perustuu ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Luvan voi peruuttaa koska tahansa.

Seuraavassa linkissä kerrotaan lisää Googlen näyttämien mainosten vastustamisesta: https://policies.google.com/technologies/ads ja https://adssettings.google.com/authenticated.

FACEBOOK-PIKSELI

Konversiomääriä mitataan verkkosivustollamme Facebook-kävijöiden aktiivisuuspikselillä, jonka tarjoaa Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Yhdysvallat (Facebook).

Tällä työkalulla seurataan sivun kävijöitä, jotka on ohjattu verkkosivustollemme Facebook-mainoksen napsauttamisen jälkeen. Näin voidaan analysoida Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisiin ja markkinointitarkoituksiin sekä tulevien mainoskampanjoiden optimointia varten.

Verkkosivuston toimittajana keräämämme tiedot ovat meille nimettömiä. Emme pysty päättelemään käyttäjien henkilöllisyyttä. Facebook kuitenkin arkistoi ja käsittelee tietoa ja pystyy yhdistämään ne tiettyyn käyttäjäprofiiliin. Facebook pystyy käyttämään tietoja omiin myynninedistämistarkoituksiinsa Facebookin tietojenkäyttökäytännön mukaisesti. Näin Facebook pystyy näyttämään mainoksia Facebook-sivuilla sekä Facebookin ulkopuolella. Meillä ei verkkosivuston toimittajana ole hallintaa näiden tietojen käyttöön. Facebook-pikselin käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston toimittajalla on oikeutettu etu toteuttaa tehokkaita mainoskampanjoita, myös sosiaalisessa mediassa.

Facebookin tietosuojakäytännöissä on lisätietoa tietojen suojaamisesta: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jälleenmarkkinoinnin mukautetun kohderyhmän toiminnon voi myös poistaa käytöstä mainosasetuksista kohdassa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. TSitä varten täytyy ensin kirjautua sisään Facebookiin.

Ilman Facebook-tiliä Facebookin tekemän käyttäjäpohjaisen mainostamisen voi poistaa käytöstä European Interactive Digital Advertising Alliancen verkkosivuston kautta: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

GOOGLE SIGNALS

Verkkosivustolla käytetään Google Signalsia. Signals on verkkomainostusohjelma, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat (Google) Google Analytics -tuoteperheen laajennuksena.

Google tekee keräämiensä tietojen perusteella niin sanottua laitteiden välistä seurantaa (cross device tracking). Verkkosivuston toimittajana saamme nimettömiä raportteja, joita EMME voi kohdistaa luonnollisiin henkilöihin tai käyttäjäprofiileihin.

Lisätietoa Google AdWordsista ja Googlen konversioseurannasta on Google tietosuojasäännöissä: https://policies.google.com/privacy. Selaimeen voi tehdä asetukset, jotka antavat varoituksen jokaisen evästeen tallentamisesta, sallivat tai kieltävät evästeet vain tietyissä tapauksissa tai yleisesti, tai poistavat evästeet automaattisesti kun selain suljetaan. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa kuitenkin rajoittaa verkkosivuston toimivuutta.

BING ADS

Oikeutettujen etujemme (eli etu verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan tarkoittamalla tavalla) mukaisesti perustamme verkkotarjontamme Bing Ads -konversio- ja seurantatyökaluun, jonka tarjoaa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Yhdysvallat. Microsoft tallentaa evästeitä käyttäjien laitteille, jotta käyttäjät voivat analysoida verkkotarjontamme käyttöä, jos he ovat tulleet verkkotarjontaamme Microsoft Bing -mainoksen kautta (ns. konversion mittaus). Microsoft ja me näemme siten jonkun napsauttaneen mainosta, uudelleenohjautuneen verkkotarjontaamme ja tulleen esiasetetulle laskeutumissivulle (eli konversiosivulle). Saamme vain kokonaismäärän käyttäjistä, jotka napsauttivat Bing-mainosta ja sitten uudelleenohjautuivat konversiosivulle. IP-osoitteita ei tallenneta. Käyttäjien henkilöllisyydestä ei anneta henkilötietoja.

Microsoft on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksella, joka antaa takuun eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active). Käyttäjät, jotka eivät halua osallistua Bing Adsin seurantaan, voivat poistaa evästeen käytöstä selaimen evästeasetuksissa tai käyttää Microsoftin opt-out-sivua: http://choice.microsoft.com/-DE/opt-out. Lisätietoa Microsoft Bing Adsin tietosuojasta ja evästeistä on Microsoftin tietosuojakäytännössä: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

SURVICATE

Verkkosivustolla käytetään Survicatea. Survicate on täyden palvelun asiakaspalautetyökalu, jolla luodaan ja arvioidaan asiakaskyselyitä. Sen tarjoaa Survicate sp. z o.o., Przyrynek 14, Varsova, Puola. Survicaten lisäosan tarkoitus on parantaa verkkosivustoa ja tiedon tarjoamista kyselyillä, joihin käyttäjät voivat osallistua vapaaehtoisesti. Palvelu ei automaattisesti kerää tietoja. Kyselyihin osallistuttaessa niihin syötetyt tiedot käsitellään. Joskus ne voivat olla henkilötietoja, mutta yleensä kyselyt ovat nimettömiä. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä on Survicaten tietosuojakäytännössä: https://help.survicate.com/article/n4x802bqd0-gdpr-compliance-security-program-at-survicate.

6. UUTISKIRJE

UUTISKIRJETIEDOT

Jos haluat tilata verkkosivuston tarjoaman uutiskirjeen, tarvitsemme sähköpostiosoitteesi sekä tiedot, joilla voimme varmistaa kyseisen sähköpostiosoitteen omistajan ja suostumuksen uutiskirjeen vastaanottamiseen. Muita tietoja ei kerätä, tai niitä kerätään vain vapaaehtoisuuden perusteella. Käytämme näitä tietoja vain pyydettyjen tietojen lähettämiseen, emmekä jaa niitä kolmansien osapuolten kanssa.

Uutiskirjeen tilauslomakkeeseen annetut tiedot käsitellään ainoastaan suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Tietojen arkistointiin annetun suostumuksen, sähköpostiosoitteen ja sen käytön uutiskirjeen lähettämiseen voi peruuttaa koska tahansa muun muassa napsauttamalla Unsubscribe-linkkiä uutiskirjeessä. Tämä ei vaikuta siihen mennessä tehdyn tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Säilytämme meille uutiskirjeen tilaamiseksi annettuja tietoja, kunnes uutiskirjeen tai sen palveluntarjoajan tilaus lopetetaan, ja poistamme tiedot uutiskirjeen tilaajaluettelosta, kun uutiskirjeen tilaus lopetetaan. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin tallennettuihin tietoihin.

Uutiskirjeen jakelulistalta poistumisen jälkeen sähköpostiosoitteesi voidaan tallentaa meidän tai uutiskirjeen palveluntarjoajan mustalle listalle myöhemmän postituksen estämiseksi. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Se on sekä rekisteröidyn että meidän etumme mukaista ja noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia uutiskirjeiden lähettämisestä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etu). Mustalle listalle tallentamisella ei ole aikarajaa. Voit vastustaa tallentamista, jos oma etusi ylittää oikeutetun etumme.

SALESFORCE

Salesforcen tekemä asiakastietojen käsittely: Asiakaspalvelutiedustelujen käsittelemistä sekä annetun suostumuksen mukaista sähköpostitse ja puhelimitse tehtävää asiakasviestintää varten asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään asiakkuudenhallintajärjestelmässämme (Salesforce-palvelupilvi ja Salesforce-markkinointipilvi). Asiakkuudenhallintajärjestelmää operoi Salesforce Inc.

Muuttamattomat (joita ei ole tehty nimettömiksi tai salanimellisiksi) tiedot (yritys, yhteyshenkilö, osoite, puhelinnumero, sähköposti, sovelluksen käyttäjä [nimi tai sähköpostiosoite] ja markkinointiluvat) salataan vakiomenetelmällä, ja Salesforce isännöi niitä Euroopassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Salesforcella itsellään ei ole pääsyä salattuihin tietoihin. Saadessamme suostumuksen käytämme järjestelmää sähköpostin käyttäjätietojen keräämiseen (lähetys, avaamiset, napsautukset) tarjoamamme palvelun parantamiseksi ja sopivien tietojen tarjoamiseksi. Hyväksynnän voi peruuttaa ja käsittelyä vastustaa koska tahansa.

7. LISÄOSAT JA TYÖKALUT

YOUTUBE LAAJENNETUSSA TIETOSUOJATILASSA

Verkkosivustolle upotetaan YouTuben verkkosivuston videoita. Kyseisen verkkosivuston toimittaja on Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. YouTuben tässä tilassa se ei tallenna mitään tietoja verkkosivustomme kävijöistä ennen kuin videoiden katselua. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että tietojen välittyminen YouTuben kumppaneille olisi mahdotonta laajennetussa tietosuojatilassa. Esimerkiksi YouTube muodostaa videoiden katselusta riippumatta aina yhteyden Google DoubleClick-verkkoon.

Alettaessa toistaa YouTube-videota tällä verkkosivustolla muodostetaan heti yhteys YouTuben palvelimiin. Tällöin YouTuben palvelimille ilmoitetaan, millä sivuistamme on käyty. Jos käyttäjä on kirjautunut YouTube-tililleen käydessään sivustollamme, YouTube voi suoraan kohdistaa tämän selainkäyttäytymisen tämän henkilöprofiiliin. Tämän voi estää kirjautumalla ulos YouTube-tililtä. Lisäksi kun videota on alettu toistaa, YouTube pystyy asettamaan laitteelle useita evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita (esim. laitteen sormenjäljen). Näin YouTube saa tietoa verkkosivuston kävijöistä. Tietoja käytetään muun muassa luomaa videotilastoja, joiden tarkoitus on parantaa sivuston käyttäjäystävällisyyttä ja ehkäistä petosyrityksiä.

Tietyissä tapauksissa YouTube-videon toistaminen voi käynnistää lisää tietosuojatoimia. Ne eivät ole hallinnassamme.

TYouTuben käyttö perustuu etuihimme verkkosisältömme esittämisestä edullisella tavalla. Se on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etu. Jos tähän on pyydetty lupa, käsittely perustuu ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Luvan voi peruuttaa koska tahansa.

Lisätietoja YouTuben tekemästä käyttäjätietojen käsittelystä on YouTuben tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts

Verkkosivustolla käytetään Googlen tarjoamaa Web Fonts -palvelua, jotta fontti on yhtenäinen koko sivustolla. Verkkosivustomme sivulla käytäessä selain lataa välimuistiinsa tarvittavan verkkofontin, jolla tekstin ja fontit näkyvät oikein.

Tätä varten käytetyn selaimen täytyy muodostaa yhteys Googlen palvelimiin. Tällöin Google saa tietoonsa verkkosivustollamme käymiseen käytetyn IP-osoitteen. Google Web Fontsin käyttö perustuu etuumme verkkosisältömme esittämisestä yhdenmukaisella ja edullisella tavalla. Se on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etu.

Jos käytetty selain ei tue Web Fontsia, käytetään tietokoneelle asennettua vakiofonttia.
Lisätietoa Google Web Fontsista on seuraavassa linkissä:
https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojailmoituksessa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. ASIAKASPALVELUT

TYÖHAKEMUKSET

Verkkosivuston kävijöillä on mahdollisuus lähettää meille työhakemuksia (esim. sähköpostitse, postitse tai lähettämällä työhakemuslomakkeen verkossa). Seuraavassa kerrotaan hakumenettelyn yhteydessä kerättävien henkilötietojen laajuudesta, tarkoituksesta ja käytöstä. Vakuutamme, että tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö noudattavat sovellettavia tietosuojaoikeuksia ja kaikkia muita lakisääteisiä vaatimuksia, ja tietoja käsitellään aina tiukan luottamuksellisesti.

TIETOJEN KERÄÄMISEN LAAJUUS JA TARKOITUS

Käsittelemme meille lähetettyjen työhakemusten henkilötiedot (esim. yhteys- ja viestintätiedot, hakudokumentit, työhaastatteluissa tehdyt muistiinpanot jne.), jos niitä tarvitaan päätöksen tekemiseen työsuhteen solmimisesta. Tämän perustuu oikeudellisesti Saksan lain yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen pykälään 26 (työsuhteen neuvotteleminen), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan (yleiset sopimusneuvottelut) ja saadun suostumuksen osalta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa. Yrityksessämme työhakemuksen henkilötietoja välitetään vain työhakemuksen käsittelyssä mukana oleville. Jos työhakemus johtaa työsuhteeseen, lähetetyt tiedot arkistoidaan Saksan lain yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen pykälän 26 ja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella tarkoituksena toteuttaa työsuhde tietojenkäsittelyjärjestelmässämme.

TIETOJEN ARKISTOINTIAIKA

Jos tarjolla ei ole työpaikkaa, työtarjouksesta kieltäydytään tai hakemus vedetään pois, varaamme oikeuden säilyttää lähetettyjä tietoja oikeutettujen etujemme perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) enintään 6 kuukauden ajan hakumenettelyn päättymisestä (kieltäytyminen tai hakemuksen pois vetäminen). Sen jälkeen tiedot poistetaan ja hakemusdokumenttien fyysiset kappaleet tuhotaan. Tallennus toimii ensisijaisesti todisteena mahdollisissa oikeudellisissa kiistoissa. Jos on ilmeistä, että tietoja tarvitaan 6 kuukauden säilytysajan kuluttua (esim. tulevan tai vireillä olevan oikeudellisen kiistan vuoksi), ne poistetaan vasta jatkosäilyttämisen tarkoituksen poistuttua.

Säilytysaika voi olla pidempi, jos olet antanut siihen luvan (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) tai jos lakisääteiset vaatimukset tietojen säilyttämiselle estävät poistamisen.

LIITTÄMINEN HAKIJARESERVIIN

Hakijat, joille ei tarjota töitä, saattavat päästä liittymään hakijareserviimme. Tällöin hakemuksen kaikki dokumentit ja tiedot siirretään hakijareserviin, jossa oleviin voidaan ottaa yhteys sopivan työpaikan tullessa. Pääsy hakijareserviin perustuu vain hakijan nimenomaiseen suostumukseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Suostumus on vapaaehtoinen eikä liity käynnissä olevaan hakumenettelyyn.Hakijareservissä oleva voi peruuttaa antamansa luvan koska tahansa. Tällöin hakijareservissä olevan tiedot poistetaan pysyvästi, ellei niiden säilyttämiseen ole lakisääteisiä syitä.

Hakijareservissä olevien tiedot poistetaan pysyvästi viimeistään kahden vuoden kuluttua suostumuksen antamisesta.